yUnikowa, romanAgarI xOra saral hindI
Unicode, Romanaagarii and Saral Hindi
यूनिकोड, रोमनागरी और सरल हिन्दी

Hindi_Paathashaala
हिन्दी पाठशाला
Hindi Gita
हिन्दी गीता
Mahabharat
महाभारत
Tulasidas
तुलसीदास
Hindi Kavita
हिन्दी कविता
Unicode
यूनिकोड
Urdu Shaayarii
उर्दू शायरी
Romanaagarii
रोमनागरी
English
इँगलिश
Home Page
pahalA pannA
SrI vidyA

tulasIdAs
SrIrAmacaritamAnas

saral hindI lipi
hindI leKa
gIt-Zazal-saMgIt
hindI film gIt
romanAgarI pAQaSAlA
mahABArat
caritra xOr xaDyAya tAlikA
01-xAdi parv
02-saBA parva
03- vana parva

 04- virAq parva

 05-xudyog parva

 06-BIFma parva

 07-droNa parva

 08-karNa parva

 09-Salya parva

 10-SOptik parva

 11-strI parv

 12-SAnti parva

 13-xanuSAsan parva

 14-xASvameDik parva

 15-xASramavAsik parva

 16-mosal parva

 17-mahAprasTAnik parva

 18- svargArohaNa parva

xurdU SAyarI

 

sudarSan fAkir

 

ZazaleM

 

xAdamI xAdamI ko kyA degA?

 

xAdamI xAdamI ko kyA degA?

jo BI degA vahI YudA degA.

 

merA VAtil hI merA muMsib hE

kyA mere haV meM fEsalA degA.

 

zindagI ko VarIb se deKo

xisakA ceharA tumheM rulA degA.

 

hamase pUCo dostI kA silA

duSmanoM kA BI dil hilA degA.

 

xiSV kA zahar pI liyA "fAkir"

xab masIhA BI kyA davA degA?

0

 

xAj ke dOr meM xE dost ye maMzar kyUM hE?

 

xAj ke dOr meM xE dost ye maMzar kyUM hE?

zaYm har sar pe har xik hATa meM patTar kyUM hE?

 

jab haVIVat hE ke har zarre meM tU rahatA hE

Pir zamIM par kahIM masjid kahIM maMdir kyUM hE?

 

xapanA xaMjAm to mAlUm hE sab ko Pir BI

xapanI nazaroM meM har xinsAn sikaMdar kyUM hE?

 

zindagI jIne ke VAbil hI nahIM xab "fAkir"

varnA har xAMK meM xaSkoM kA samaMdar kyUM hE?

0

 

biCaL rahA hUM xAj mEM tum se

 

biCaL rahA hUM xAj mEM tum se

kahatA hUM Pir milUMgA tum se.

 

tum merA xiMtazAr karatI raho

xAj kA xEtabAr karatI raho.

 

log kahate hEM vaVt calatA hE

xOr xinsAn BI badalatA hE.

 

kAS ruk jAye vaVt xAj kI rAt

xOr badale na koxI xAj ke bAd.

 

vaVt badale ye dil na badalegA

tum se riStA kaBI na qUqegA.

 

tum hI YuSbU ho merI sAMsoM kI

tum hI maMzil ho mere sapanoM kI.

 

log bote hEM pyAr ke sapane

xOr sapane biKar BI jAte hEM.

 

xek xehasAs hI to hE ye vafA

xOr xehasAs mar BI jAte hEM.

0

 

xagar ham kaheM xOr vo muskurA deM

 

xagar ham kaheM xOr vo muskurA deM

ham xunake lixe ziMdagAnI luqA deM.

 

har xek moL par ham ZamoM ko sajA deM

calo zindagI ko mohabbat banA deM.

 

xagar Yud ko BUle to, kuC BI na BUle

ki cAhat meM xunakI, YudA ko BulA deM.

 

kaBI Zam kI xAMDI, jinheM CU na pAye

vafAxoM ke ham, vo naSeman banA deM.

 

VayAmat ke dIvAne kahate hEM hamase

calo xunake cahare se pardA haqA deM.

 

sazA deM, silA deM, banA deM, miqA deM

magar vo koxI fEsalA to sunA deM.

0

 

xahal-xe-xulfat ke havAloM pe haMsI xAtI hE

 

xahal-xe-xulfat ke havAloM pe haMsI xAtI hE

lElA majanUM kI misAloM pe haMsI xAtI hE.

 

jab BI taVamIl-xe-mohabbat kA YayAl xAtA hE

muJako xapane hI YayAloM pe haMsI xAtI hE.

 

log xapane liye xOroM meM vafA WUMWate hEM

xun vafA WUMWanevAloM pe haMsI xAtI hE.

 

deKane vAlo tabassum ko karam mat samaJo

xunheM to deKane vAloM pe haMsI xAtI hE.

 

cAMdanI rAt mohabbat meM hasI TI 'fAkir'

xab to bImAr xujAloM pe haMsI xAtI hE.

0

 

carAg-xo-xAftAb gum, baLI hasIn rAt TI

 

carAZ-xo-xAftAb gum, baLI hasIn rAt TI

SabAb kI naVAb gum, baLI hasIn rAt TI.

 

muJe pilA rahe Te vo ki Yud hI SammA buJ gayI

gilAs gum, SarAb gum, baLI hasIn rAt TI.

 

liKA huxA TA jis kitAb meM, xiSV to harAm hE

huxI vahI kitAb gum, baLI hasIn rAt TI.

 

laboM se lab jo mil gaye, laboM se lab jo sil gaye

savAl gum, javAb gum, baLI hasIn rAt TI.

0

 

Wal gayA xAfatAb xE sAVI

 

Wal gayA xAfatAb xE sAVI

lA pilA de SarAb xE sAVI.

yA surAhI lagA mere muMha se

yA xulaqa de naVAb xE sAVI.

 

mEkadA CoL kar kahAM jAxUM

hE zamAnA YarAb xE sAVI.

 

jAm Bar de gunAhagAroM ke

ye BI hE xik savAb xE sAVI.

 

xAj pIne de xOr pIne de

kal kareMge hisAb xE sAVI.

0

 

dil kI dIvAr-xo-dar pe kyA deKA

 

dil kI dIvAr-xo-dar pe kyA deKA

bas terA nAm hI liKA deKA.

 

terI xAMKoM meM hamane kyA deKA

kaBI VAtil kaBI YudA deKA.

 

xapanI sUrat lagI pyArI sI

jab kaBI hamane xAxInA deKA.

 

hAye xaMdAz tere rukane kA

vaVt ko BI rukA rukA deKA.

 

tere jAne meM xOr xAne meM

hamane sadiyoM kA fAsalA deKA.

 

Pir na xAyA YayAl jannat kA

jab tere Gar kA rAstA deKA.

0

 

duniyA se vafA karake silA WUMW rahe hEM

 

duniyA se vafA karake silA WUMW rahe hEM

ham log BI nAdAM hEM ye kyA WUMW rahe hEM.

 

kuC der Qahar jAxIye baMdA-xe-xinsAf

ham xapane gunAhoM meM yatA WUMW rahe hEM.

 

ye BI to sazA hE ki giraftAr-xe-vafA hUM

kyUM log mohabbat kI sazA WUMW rahe hEM.

 

duniyA kI tamannA TI kaBI ham ko BI 'fAkir'

xab zaYm-xe-tamannA kI davA WUMW rahe hEM.

0

 

falsafe xiSV meM peS xAye savAloM kI tarah

 

falsafe xiSV meM peS xAye savAloM kI tarah

ham pareSAM hI rahe xapane YayAloM kI tarah.

 

SISAgar bEQe rahe zikr-xe-masIhA lekar

xOr ham qUqa gaye kAMc ke pyAloM kI tarah.

 

jab BI xaMjAm-xe-muhabbat ne pukArA Yud ko

vaVt ne peS kiyA ham ko misAloM kI tarah.

 

zikr jab hogA muhabbat meM tabAhI kA kahIM

yAd ham xAyeMge duniyA ko havAloM kI tarah.

0

 

Zam baLe xAte hEM VAtil kI nigAhoM kI tarah

 

Zam baLe xAte hEM VAtil kI nigAhoM kI tarah

tum CipA lo muJe, xaE dost, gunAhoM kI tarah.

 

xapanI nazaroM meM gunAhagAr na hote, kyoM kar

dil hI duSman hEM muYAlif ke gvAhoM kI tarah.

 

har taraf zIst kI rAhoM meM kaLI DUp hE dost

bas terI yAd ke sAye hEM panAhoM kI tarah.

 

jinakI YAtir kaBI xilzAm xuQAye, 'fAkir'

vo BI peS xAye hEM xinsAf ke SAhoM kI tarah.

0

 

ham to yUM xapanI zindagI se mile

 

ham to yUM xapanI zindagI se mile

xajanabI jEse xajanabI se mile.

 

har vafA xek jurma ho goyA

dosta kuC xEsI beruKI se mile.

 

PUl hI PUl ham ne mAMge Te

dAZ hI dAZ zindagI se mile.

 

jis tarah xAp ham se milate hEM

xAdamI yUM na xAdamI se mile.

0

 

XiSV meM ZErat-xe-jazabAt ne rone na diyA

 

XiSV meM gErat-xe-jazabAt ne rone na diyA

varnA kyA bAt TI kis bAt ne rone na dIyA

 

xAp kahate Te ki rone se na badaleMge nasIb

xumra Bar xAp kI xis bAt ne rone na dIyA

 

rone vAloM se kaho xunakA BI ronA roleM

jinako majabUri-xe-hAlAt ne rone na dIyA

 

tuJase milakar hameM ronA TA bahut ronA TA

taMgI-xe-vaVt-xe-mulAVAt ne rone na dIyA

 

xek do roz kA sadamA ho to ro leM 'fAkir'

ham ko har roz ke sadamAt ne rone na dIyA

0

 

jab BI tanhAxI se GabarA ke simaq jAte hEM

 

jab BI tanhAxI se GabarA ke simaq jAte hEM

ham terI yAd ke dAman se lipaq jAte hEM.

 

xun pe tUfAM ko BI xafsos huxA karatA hE

vo safine jo kinAroM pe xulaq jAte hEM.

 

ham to xAye Te raheM SAYa meM PUloM kI tarah

tum xagar hAr samaJate ho to haq jAte hEM.

0

 

jis moL par kiye Te ham xintazAr barasoM

 

jis moL par kiye Te ham xintazAr barasoM

xusase lipaq ke roxe dIvAnAvAr barasoM.

 

tum gulasitAM se xAye zikr-xe-YizAM hI lAye

hamane kafas meM deKI fasl-xe-bahAr barasoM.

 

hotI rahI hE yUM to barasAt xAMsuxoM kI

xuQate rahe hEM Pir BI dil se gubAr barasoM.

 

vo saMg-xe-dil TA koxI begAnA-xe-vafA TA

karate raheM hEM jisakA ham xintazAr barasoM.

0

 

kisI raMjiS ko havA do ki mEM ziMdA hUM xaBI

 

kisI raMjiS ko havA do ki mEM ziMdA hUM xaBI

muJ ko xehasAs dilA do ki mEM ziMdA hUM xaBI.

 

mere rukane se merI sAMsa BI ruk jAyegI

fAsale xOr baRA do ki mEM ziMdA hUM xaBI.

 

zahar pIne kI to xAdat TI zamAnevAlo

xab koxI xOr davA do ki mEM ziMdA hUM xaBI.

 

calatI rAhoM meM yUM hI xAMK lagI hE 'fAkir'

BIL logoM kI haqA do ki mEM ziMdA hUM xaBI.

0

 

kuC to duniyA kI xinAyAt ne dil toL diyA

 

kuC to duniyA kI xinAyAt ne dil toL diyA

xOr kuC talYI-xe-hAlAt ne dil toL diyA

 

ham to samaJe Te ke barsAt meM barasegI SarAb

xAyI barsAt to barsAt ne dil toL diyA

 

dil to rotA rahe, xOr xAMK se xAMsU na bahe

xiSV kI xEsI ravAyAt ne dil toL diyA

 

vo mere hEM, muJe mil jAyeMge, xA jAyeMge

xEse bekAr YayAlAt ne dil toL diyA

 

xAp ko pyAr hE muJ se ki nahIM hE muJ se

jAne kyoM xEse savAlAt ne dil toL diyA.

0

 

mere duK kI koxI davA na karo

 

mere duK kI koxI davA na karo

muJ ko muJ se xaBI judA na karo.

 

nAYudA ko YudA kahA hE to Pir

wUb jAxo, YudA YudA na karo.

 

ye siKAyA hE dostI ne hameM

dost banakar kaBI vafA na karo.

 

xiSV hE xiSV, ye mazAk nahIM

caMd lamhoM meM fEsalA na karo.

 

xASiVI ho yA baMdagI 'fAkir'

be-dilI se to xibatidA na karo.

0

 

merI zubAM se merI dAstAM suno to sahI

 

merI zubAM se merI dAstAM suno to sahI

yaVIM karo na karo meherbAM suno to sahI.

 

calo ye mAn liyA mujrim-xe-mohabbat hEM

hamAre jurm kA hamase bayAM suno to sahI.

 

banoge dost mere tum BI duSmano xek din

merI hayAt kI xAh-xo-fugAM suno to sahI.

 

laboM ko sI ke jo bEQe hEM bazm-xe-duniyA meM

kaBI to xunakI BI YamoSiyAM suno to sahI.

 

kahoge vaVt ko mujarim BarI bahAroM meM

jalA TA kEse merA xASiyAM suno to sahI.

0

 

patTar ke YudA patTar ke sanam

 

patTar ke YudA patTar ke sanam patTar ke hI xinsAM pAye hEM

tum Sahar-xe-mohabbat kahate ho ham jAn bacAkar xAye hEM.

 

but-YAnA samaJate ho jisako pUCo na vahAM kyA hAlat hE

ham log vahIM se lOqe hEM bas Sukra karo lOq xAye hEM.

 

ham soc rahe hEM muddat se xab xumra guzAreM BI to kahAM

saharA meM YuSI ke PUl nahIM SaharoM meM ZamoM ke sAye hEM.

 

hoQoM pe tabassum halkA sA xAMKoM meM namI sI hE 'fAkir'

ham xahl-xe-mohabbat par xaksar xEse BI zamAne xAye hEM.

0

 

Pir xAj muJe tum ko bas xitanA batAnA hE

 

Pir xAj muJe tum ko bas xitanA batAnA hE

haMsanA hI jIvan hE haMsate hI jAnA hE.

 

maDuban ho yA gulSan ho pataJaL ho yA sAvan ho

har hAl meM xiMsAM kA xik PUl sA jIvan ho

kAMqoM meM xulaJ ke BI YuSbU hI luqAnA hE

haMsanA hI jIvan hE haMsate hI jAnA hE.

 

har pal jo guzar jAye dAman ko to Bar jAye

ye soc ke jI leM to taVdIr saMvar jAye

xis xumr kI rAhoM se YuSiyoM ko curAnA hE

haMsanA hI jIvan hE haMsate hI jAnA hE.

 

sab dard miqA deM ham, har Zam ko sazA deM ham

kahate hEM jise jInA duniyA ko siKA deM ham

ye xAj to xapanA hE kal BI xapanAnA hE

haMsanA hI jIvan hE haMsate hI jAnA hE.

0

 

sAmane hE jo xuse log burA kahate hEM

 

sAmane hE jo xuse log burA kahate hEM

jisako deKA hI nahIM xusako YudA kahate hEM.

 

zindagI ko BI silA kahate hEM kahane vAle

jInevAle to gunAhoM kI sazA kahate hEM.

 

fAsale xumr ke kuC xOr baRA detI hE

jAne kyUM log xuse Pir BI davA kahate hEM.

 

caMd mAsUm se pattoM kA lahU hE "fAkir"

jisako mahabUb ke hAToM kI hinA kahate hEM.

0

 

SAyad mEM zindagI kI sahar leke xA gayA

 

SAyad mEM zindagI kI sahar leke xA gayA

VAtil ko xAj xapane hI Gar leke xA gayA.

 

tA-xumr WUMWatA rahA maMzil mEM xiSV kI

xaMjAm ye ki gard-xe-safar leke xA gayA.

 

naStar hE mere hATa meM, kAMDo pe mEVadA

lo mEM xilAj-xe-dard-xe-jigar leke xA gayA.

 

'fAkir' sanamakade meM na xAtA mEM lOqakar

xik zaYma Bar gayA TA xiDar leke xA gayA.

0

 

SEYa jI ToLI sI pIkar xAxiye

 

SEYa jI ToLI sI pIkar xAxiye

may hE kyA Say Pir hameM batalAxiye.

 

xAp kyoM hEM sArI duniyA se YafA

xAp BI duSman mere ban jAxiye.

 

kyA hE xacCA kyA burA baMdA-navAz

xAp samaJeM to hameM samaJAxiye.

 

jAne dIje xaVl kI bAteM janAb

dil kI suniye xOr pIte jAxiye.

0

 

xulfat kA jab kisI ne liyA nAm ro paLe

 

xulfat kA jab kisI ne liyA nAm ro paLe

xapanI vafA kA soc ke xaMjAm ro paLe.

 

har SAm ye savAl muhabbat se kyA milA

har SAm ye javAb ki har SAm ro paLe.

 

rAh-xe-vafA meM hamako YuSI kI talAS TI

do gAm hI cale Te ke har gAm ro paLe.

 

ronA nasIb meM hE to xOroM se kyA gilA

xapane hI sar liyA koxI xilzAm ro paLe.

0

 

xus moL se SurU kareM Pir ye zindagI

 

xus moL se SurU kareM Pir ye zindagI

har Say jahAM hasIM TI, ham tum Te xajanabI.

 

lekar cale Te ham jinheM jannat ke YvAb Te

PUloM ke YvAb Te vo muhabbat ke YvAb Te.

 

rahate Te ham hasIna YayAloM kI BIL meM

xulaJe huxe hEM xAj savAloM kI BIL meM.

 

SAyad ye vaVt hamase koxI cAl cal gayA

riStA vafA kA xOr hI raMgoM meM Wal gayA.

 

xAne lagI hE yAda vo fursat kI har GaLI

xaSkoM kI cAMdanI se TI bahatar vo DUp hI

0

 

ye dOlat BI le lo, ye Soharat BI le lo.

 

ye dOlat BI le lo, ye Soharat BI le lo

Bale CIn lo muJase merI javAnI

magar muJako lOqA do bacapan kA sAvan

vo kAgaz kI kaStI, vo bAriS kA pAnI.

muhalle kI sabase niSAnI purAnI

 

vo buRiyA jise bacce kahate Te nAnI

vo nAnI kI bAtoM meM pariyoM kA werA

vo cahare kI JuriyoM meM sadiyoM kA PerA

BulAye nahIM BUl sakatA hE koxI

vo CoqI sI rAteM vo lambI kahAnI.

 

kaLI DUp meM xapane Gar se nikalanA

vo ciLiyA vo bul-bul vo titalI pakaLanA

vo guLiyA kI SAdI meM laLanA JagaLanA

vo JUloM se giranA vo gir ke saMBalanA

vo pItal ke CalloM ke pyAre se tohafe

vo qUqI huxI cULiyoM kI niSAnI.

 

kaBI ret ke xUMce qIloM pe jAnA

GaroMde banAnA banAke miqAnA

vo mAsUm cAhat kI tasvIr xapanI

vo YvAboM KilOnoM kI jAgIr xapanI

na duniyA kA Zam TA na riStoM ke baMDan

baLI KUbasUrat TI vo ziMdagAnI.

0

 

ye SISe ye sapne ye riSte ye DAge.

 

ye SISe ye sapne ye riSte ye DAge

kise kyA Yabar hE kahAM qUqa jAyeM

muhabbat ke dariyA meM tinake vafA ke

na jAne ye kis moL par wUb jAyeM

 

xajab dil kI bastI xajab dil kI vAdI

har xek moL mOsam naxI YvAhiSoM kA

lagAye hEM ham ne BI sapanoM ke pODe

magar kyA BarosA yahAM bAriSoM kA

 

murAdoM kI manzil ke sapanoM meM Koye

muhabbat kI rAhoM pe ham cal paLe Te

zarA dUr cal ke jab xAMKeM KulIM to

kaLI DUp meM ham xakele KaLe Te

 

jinheM dil se cAhA jinheM dil se pUjA

nazar xA rahe hEM vahI xajanabI se

ravAyat hE SAyad ye sadiyoM purAnI

SikAyat nahIM hE koxI zindagI se

0

 

zaYm jo xAp kI xinAyat hE.

zaYm jo xAp kI xinAyat hE xis niSAnI ko kyA nAm deM ham?

pyAr dIvAr ban ke rah gayA hE xis kahAnI ko kyA nAm deM ham?

 

xAp xilzAm Dar gaye ham par xek xehasAn kar gaye ham par

xAp kI ye meharabAnI hE meharabAnI ko kyA nAm deM ham?

 

xAp ko yUM hI zindagI samaJA DUp ko hamane cAMdanI samaJA

BUl hI BUl jis kI xAdat hE xik javAnI ko nAm kyA deM ham?

 

rAt sapanA bahAr kA deKA din huxA to ZubAr sA deKA

bevafA vaVt bezubAM nikalA bezubAnI ko nAm kyA deM ham

0

 

zindagI tuJ ko jiyA hE koxI xafsos nahIM.

 

zindagI tuJ ko jiyA hE koxI xafsos nahIM

zahar Yud mEMne piyA hE koxI xafsos nahIM.

 

mEMne mujarim ko BI mujarim na kahA duniyA meM

bas yahI jurm kiyA hE koxI xafsos nahIM.

 

merI Vismat meM liKe Te ye xunhIM ke xAMsU

dil ke zaYmoM ko siyA hE koxI xafsos nahIM.

 

xab gire saMg ki SISoM kI ho bAriS 'fAkir'

xab kafan xoL liyA hE koxI xafsos nahIM.

0

Home Page
pahalA pannA
कॄपया यहां क्लिक कीजिये और ई-मेल द्वारा अपने विचार भेजिये
Please click here and Email your views/comments