yUnikowa, romanAgarI xOra saral hindI
Unicode, Romanaagarii and Saral Hindi
यूनिकोड, रोमनागरी और सरल हिन्दी

Hindi_Paathashaala
हिन्दी पाठशाला
Hindi Gita
हिन्दी गीता
Mahabharat
महाभारत
Tulasidas
तुलसीदास
Hindi Kavita
हिन्दी कविता
Unicode
यूनिकोड
Urdu Shaayarii
उर्दू शायरी
Romanaagarii
रोमनागरी
English
इँगलिश
Home Page
pahalA pannA
SrI vidyA

tulasIdAs
SrIrAmacaritamAnas

saral hindI lipi
hindI leKa
gIt-Zazal-saMgIt
hindI film gIt
romanAgarI pAQaSAlA
mahABArat
caritra xOr xaDyAya tAlikA
01-xAdi parv
02-saBA parva
03- vana parva

 04- virAq parva

 05-xudyog parva

 06-BIFma parva

 07-droNa parva

 08-karNa parva

 09-Salya parva

 10-SOptik parva

 11-strI parv

 12-SAnti parva

 13-xanuSAsan parva

 14-xASvameDik parva

 15-xASramavAsik parva

 16-mosal parva

 17-mahAprasTAnik parva

 18- svargArohaNa parva

 

riFi pablik skUl, riFikeS meM
hindI divas (21.08.2004) par
paRI gxaI kuCa hindI kavitAyeM


hmArI hindI
(dikSA bijalavANa, klAs-5c)

hindI BAFA xitanI saral hE
koxI xek pradeSa nahIM hE,
sBI jagaha GUmA kartI hE,
sirfa xek hI deSa nhI hE.

liye xek sandeSa GUmatI
BAart ke har pradeSa maeM
milan banAnA cAhtI hE
duniyA ke deSa-deSa meM.

BAgyaSAlinI hE xitanI
saBI deSoM kA pyAr pA rahI
xab to jag ke deSa-deSa meM
sacamuca ye xupakAr pA rahI.

saBI BAFAxeM pyArI bahaneM
sabakA sneha milA karatA hE
sabakI xunnati deKa-deKa
mAnas kamal KilA karatA hE.
0

kAyar mat ban

(xArADanA SuklA, klAs-5c)

kuCa BI ban bas kAyar mat ban

Qokar mAr paqak mat mATA
terI rAha rokate pAhan
kuca BI ban bas kAyar mat ban.

terI rakSA kA na mol hE
par terA mAnav xanamol hE
yaha miqatA hE vaha banatA hE
xarpaN kar sarvasva manuj ko
kar na duFqa ko xAtma samarpaN
kuCa BI ban bas kAyar mat ban.
0


qesU rAjA
leKak rAmaDArI siMha dinakar
(xAnanya Baqqa, klAsa-5c)

qaesU rAjA xaLe KaLe
mAMg rahe hEM dahI baLe
baLe kahAM se lAxUM mEM
pahale Ket KudAxUM mEM
xus meM xurd lagAxUM mEM
fasal kAq kar lAxUM mEM
CAMq Paqak raKavAxUM mEM
Pir piqQI pisMvAxUM mEM
qikkI gol banAxUM mEM
belan se bilavAxUM mEM
Pir pAnI meM wAl xunheM
mEM lUM KUb xubAl xunheM
PUl jAyeM vaha sab ke sab
xunheM dahI meM wAlUM tab
mirca namak CiLakAxUM mEM
cAMdI varaVa lagAxUM mEM
cammac xek maMgAxUM mEM
tab vaha xunheM KilAxuM mEM

qaesU rAjA xaLe KaLe
mAMg rahe hEM dahI baLe
0


maerI xaBilAFA hE
(naney cOras, klAs-5a)

sUraj sA damakUM mEM
caMdA sA camkUM mEM
Jilmil-Jilmil, xujjaval-xujjaval
tAroM sA damakUM mEM
merI xaBilAFA hE
PUloM sA mahakUM mEM
vihaMgoM sA cahakUM mEM
guMjit kar van xupavan
koyal sA kuhakUM mEM
maerI xaBilAFA hE
naBa se nirmalatA lUM
SaSi se SItalatA lUM
DaratI se sahan Sakti
parvat se driRatA lUM
maerI xaBilAFA hE.

meGoM sA miqa jAxUM
sAgar sA laharAxUM
sevA ke paTa par mEM
sumanoM sA biCa jAUxM
maerI xaBilAFA hE
0


puFpa kI xaBilAFA
leKak mAKan lAl caturvedI
(pratIcI siMha, klAs-5b)

cAha nahIM mEM surabAlA ke
gahnoM meM gUMTA jAxUM
cAha nahIM premI mAlA meM
biMDa pyArI ko lalacAxUM

cAha nahIM samrAqo ke
Sava par, he hari! wAlA jAxUM
cAha nahIM devoM ke sir par
caRUM BAgya par xiQalAxUM.

muJe toLa lenA vanamAlI
xus paTa par denA tum PeMk
mAtraBUmi par SISa caRAne
jis paTa jAveM vIr xanek.
0

Home Page
pahalA pannA
कॄपया यहां क्लिक कीजिये और ई-मेल द्वारा अपने विचार भेजिये
Please click here and Email your views/comments